Slarv med släcksystem kan kosta både liv och pengar

Timmerbil, rundvirke

Uppfyller din lastbil säkerhetsnormerna gällande brandskydd? Fredrik Martini och Joakim Johansson båda från DAFO Vehicle ser att det råder oklarheter och stora skillnader i landet och vill uppmana till att vidta åtgärder innan olyckan är framme. Har du otur, kan en fordonsbrand inte bara totalförstöra ditt fordon utan även skogen, sågverket eller bebyggelser i omgivningen, något som försäkringen då kanske inte täcker.

 

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket snabbt och häftigt förlopp och är svårsläckta med endast handbrandsläckare. Dessutom kräver försäkringsbolagen fasta släckanläggningar vid transport av rundvirke, torv och flis i bulkform. På DAFO Vehicle har man erfarit att det här är något som inte alla känner till.

 

Fredrik Martini, säljare Sverige och Joakim Johansson, Business Manager Sverige och Norge, båda från DAFO Vehicle har uppmärksammat att medvetenheten gällande brandsäkerhet vid i synnerhet lastbilar skiftar över landet. Något som kan kosta både liv och pengar. DAFO har sedan 100 år tillbaka levererat brandskydd och räddningsmateriel och är den ledande leverantören i Sverige.

 

För att undvika en katastrof föreskriver Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 att samtliga fordon och arbetsmaskiner inom brandfarlig miljö ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand förebyggs. Det gäller även skogs- och anläggningsmaskiner. I många fall vet man om det, men skillnaderna i medvetenhet skiftar i landet.

–  Många har bra koll, men framförallt i södra Sverige ser vi att det ofta missas på lastbilar och lastbilar med lastväxlare. Har man till exempel ett åkeri som transporterar timmer och annat lättantändligt fibröst material är det inte helt ovanligt att det missas. Men alla dessa fordon måste ha denna typ av släcksystem, säger Joakim Johansson.

 

Ett godkänt släcksystem enligt SBF 127 är till exempel DAFO Vehicle Forrex. Systemet aktiveras av linjedetektorn ibland långt innan operatören ens märker av branden och kan därmed stoppas i god tid. Släcksystemet kan också aktiveras via en larmpanel i hytt eller via en extern aktiveringspunkt som är ett krav enligt SBF 127. Brandlarmet består av en linjedetektor som är monterad i de skyddade utrymmena. Släckmedlet, som är vätskebaserat, icke korrosivt och trycklöst tills aktivering, slår snabbt och effektivt ner lågorna från till exempel diesel som flödar från en skadad bränsleledning. Kravet på mängd släckmedel är minst 3 liter per kubik skyddad volym för vätskesystem.

 

–  Vid en eventuell brand i den här typen av fordon, dessutom lastat med ett lättantändligt material, vill man såklart i första hand undvika personskada men även att branden sprider sig till omgivningen. Om fordonet står placerat ute i skogen för att lasta timmer eller parkerat vid depå är det tyvärr inte långt bort att branden sprider sig snabbt utanför fordonet, menar Fredrik Martini som tillsammans med Joakim Johansson har många års erfarenhet av DAFO Vehicle Forrex släckanläggningar.

 

Tillsammans vill de nu slå ett slag för kravet på släckanläggning och uppmana branschen till att inte tumma på brandskyddsåtgärderna. Skadereglerare på försäkringsbolagen har med största sannolikhet koll på att kravet måste vara uppfyllt för att försäkringen ska täcka skadan. Enligt Brandskyddsföreningen och regelverk SBF 127 ska lastbilar som nyregistrerats eller levererats efter den 1 april 2017 brandskyddkontrolleras minst vart femte år (årlig kontroll om släckanläggning finns) av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet regelbundet testas av ägaren eller anställd enligt en särskild checklista. 

 

–  Förutom att man riskerar en katastrofal brand även för tredje part, kan det bli ofantligt dyrt för den enskilde fordonsägaren. En rätt installerad släckanläggning kan rädda både liv och spara stora ekonomiska värden, avslutar Joakim Johansson.

 

Läs mer här:

 

www.dafo-vehicle.com/applications/lastbilar

 

www.brandskyddsforeningen.se